parallax background

ODPRAWA MIENIA

PRZESIEDLENIA ORAZ RZECZY OSOBISTYCH

Art. 3-11 rozporządzenia Rady / WE / Nr 1186/2009 ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych mówi o sytuacjach kiedy rzeczy wchodzące w skład mienia osobistego osób przenoszących swoje miejsce zamieszkania z państwa trzeciego na obszar celny Unii Europejskiej mogły zostać zwolnione z należności celno przywozowych.

Według wspomnianego artykułu zwolnieniu podlega, za wyjątkiem szczególnie uzasadnionych przypadków, jedynie to mienie osobiste, które pozostawało w posiadaniu oraz było używane w poprzednim miejscu zamieszkania przez osobę przesiedlającą się przez okres co najmniej 6 miesięcy od dnia, w którym osoba ta przestała zamieszkiwać w państwie trzecim oraz które będzie przeznaczone do użytku w takim samym celu w nowym miejscu zamieszkania.

Zwolnienie z należności celnych przywozowych mienia osobistego należącego do osób przenoszących swoje miejsce zamieszkania z państwa trzeciego na obszar celny Unii Europejskiej może być udzielone tylko tym osobom, których miejsce poprzedniego zamieszkania znajdowało się nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy poza obszarem celnym Wspólnoty.

Rzeczy podlegające odprawie mienia osobistego mogą zostać dopuszczone do obrotu w kilku oddzielnych partiach w okresie 12 miesięcy od daty ustalenia przez osobę zainteresowaną miejsca zamieszkania na obszarze celnym Unii Europejskiej .

Zwolnienie z należności celnych następuje pod warunkiem ich nieodstępowania przez okres 12 miesięcy od dnia dopuszczenia do obrotu, a w przypadku naruszenia tego warunku powstaje obowiązek uiszczenia należności celnych przywozowych według stawek obowiązujących w dniu tego odstąpienia oraz według rodzaju rzeczy i wartości celnej ustalonej lub przyjętej w tym dniu przez organ celny.

Do zakwalifikowania przywożonych towarów jako mienie przesiedlenia właściciel towaru powinien posiadać wszelkie dokumenty i dowody które przedłożone organowi celnemu przez wnioskującego o zwolnienie celne, zaświadczą o spełnieniu przesłanek do udzielenia tego zwolnienia.

W długoletniej praktyce odpraw mienia przesiedlenia spotkaliśmy się ze strony Urzędu Celnego z wymogiem przedstawienia wszelkich dokumenty potwierdzających każdy miesiąc pobytu za granicą osoby ubiegającej się o zwolnienie w okresie z ostatnich 12 miesięcy pobytu za granicą. Mowa jest tu np. o rachunkach za telefon, opłat mieszkaniowych, wszelakich ubezpieczeń, wyciągów bankowych a także rozliczeń podatkowych oraz innych dokumentów które mogą potwierdzić w/w okres pobytu.

W praktyce stosujemy też przedłożone tzw „poświadczenie konsularne” – dokument wystawiany w polskim konsulacie mieszczącym się w kraju trzecim, gdzie urzędnik potwierdza na specjalnym zaświadczeniu rzeczywisty czas pobytu osoby przesiedlającej się.

Osoba przesiedlająca się musi też posiadać zaświadczenie o zameldowaniu jej na pobyt stały na teren Unii Europejskiej wydany przez właściwy organ urzędu miasta lub gminy znajdujący się na terenie RP.

Lista mienia przesiedlenia musi zawierać oprócz szacowanej wartości zawartych na niej artykułów szczegółowe zestawienie obejmujące :nazwę, ilość sztuk, ilość opakowań jednostkowych i zbiorczych, wagę mienia oraz ilość opakowań.

Samochód lub inny środek transportu objęty mieniem przesiedlenia.

W przypadku importu w ramach mienia przesiedlenia prywatnego samochodu lub innego środka transportu, jednym z dowodów potwierdzających użytkowanie przez osobę przesiedlającą się pojazdu w poprzednim miejscu zamieszkania przez wymagany okres czasu czyli okres 6 miesięcy jest dowód rejestracyjny pojazdu wystawiony na nazwisko tej osoby oraz dowód ubezpieczenia pojazdu (title dla pojazdów z USA ).

Jeśli zachodzi sytuacja kiedy w kraju poprzedniego zamieszkania osoby przesiedlającej się nie jest wymagana rejestracja pojazdu, brak podstaw do żądania przedłożenia organom celnym takiego dokumentu, niemniej jednak osoba wnioskująca o zwolnienie z należności celnych przywozowych takiego pojazdu powinna przedstawić inne dokumenty potwierdzające jego użytkowanie przez wymagany okres co najmniej 6 miesięcy.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU Z NAMI

DO POBRANIA