parallax background

ODPRAWA CELNA WYWOZOWA

EKSPORT TOWARÓW W TRANSPORCIE LOTNICZYM

Każdy towar wywożony poza granice Unii Europejskiej obligatoryjnie musi być zgłoszony do Urzędu Celnego. Postępowanie w przypadku zgłoszenia następuje w taki sam sposób jak odprawa importowa towaru czyli w formie pisemnej lub z wykorzystaniem  elektronicznego przetwarzania danych – wymiana handlowa, bądź ustnej w przypadku podróżnych przekraczających granicę samochodem, samolotem lub statkiem.

Tak jak w przypadku odpraw importowych, realizujemy odprawy eksportowe w oddziałach celnych na terenie Warszawy w przypadku odpraw lotniczych i drogowych, odpraw pasażerskich i odpraw pocztowych.

Efektem odprawy celnej jest urzędowe potwierdzenie wywozu towaru przekazane w postaci elektronicznej. Dokument ten jest niezbędny do zastosowania stawki VAT 0% (eksport towaru) na sprzedawane produkty.

Do zgłoszenia celnego o objęcie towarów procedurą eksportową należy dołączyć:
 • fakturę, na podstawie której zgłaszana jest wartość towarów
 • w przypadku braku faktury lub jeżeli faktura nie spełnia roli specyfikacji - specyfikację towarów lub listę towarową
 • dokumenty wymagane w celu zastosowania preferencyjnych uzgodnień taryfowych lub innych środków uchylających zasady prawne mające zastosowanie do zgłaszanych towarów
 • certyfikat wystawiony przez producenta lub uprawnioną do tego placówkę badawczą, zawierający skład chemiczny i surowcowy towaru oraz informacje wymagane uwagami do poszczególnych działów taryfy celnej, jeżeli dokument taki jest niezbędny dla ustalenia klasyfikacji towarowej towaru
 • w przypadku zgłoszenia celnego przez agencje celną wymagamy podpisania upoważnienie Urząd Celny, oraz załączenia w kserokopiach dokumentów założycielskich firmy
Faktura dołączana do zgłoszenia celnego powinna zawierać w szczególności:
 • nazwę i adres kontrahenta
 • nazwę i adres nabywcy
 • numer faktury
 • miejsce i datę wystawienia
 • rodzaj i ilość towarów oraz ich wartość wyrażoną w walucie wymienialnej, w walucie polskiej albo walucie obcej niebędącej walutą wymienialną
 • warunki dostawy (wg. INCOTERMS 2000)
 • inne dane, jeżeli są wymagane na podstawie przepisów odrębnych

W przypadku braku numeru EORI importer/eksporter towaru nie dokonana odprawy celnej importowej lub eksportowej na terenie Unii Europejskiej i tym samym nie dokonania wysyłki eksportowej lub obsługi towaru importowanego.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU Z NAMI

DO POBRANIA