parallax background

GRANICZNA KONTROLA

SANITARNA

Reprezentujemy Klientów przed Graniczną Kontrolą Sanitarną.

W przypadku importu towarów podlegających granicznej kontroli sanitarnej tj. żywności pochodzenia niezwierzęcego oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, służymy pomocą w uzyskaniu „Świadectwa spełniania wymagań zdrowotnych przez środek spożywczy/materiał lub wyrób przeznaczony do kontaktu z żywnością przekraczający granicę”.

W tym celu działając w imieniu Klienta składamy czytelnie i prawidłowo wypełniony „Wniosek” w trzech egzemplarzach oddzielnie dla każdej partii towarów.
Na Terminalu towarowym „Cargo” znajduje się punkt w którym możemy dla Państwa dokonać wszelkich czynności związanych z graniczną kontrolą sanitarną towarów podlegających kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej przywożonych z poza Wspólnoty Europejskiej i państw Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

Jednocześnie informujemy, że na podstawie Ustawy z dnia 8 stycznia 2010 roku o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw zmianie ulega art. 79 i 80. Artykuły te mówią że graniczne kontrole sanitarne nie obejmują swoja kontrolą towarów przywożonych lub wywożonych w ilościach wskazujących na ich niehandlowy charakter, w tym w celu wykonania badań lub doświadczeń albo w celach reklamy.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU Z NAMI

DO POBRANIA