Dopuszczenie do obrotu (IMPORT) w transporcie drogowym

Dopuszczenie do obrotu (IMPORT) w transporcie drogowym.

Tak jak w przypadku odpraw celnych importowych w transporcie lotniczym zajmujemy się też odprawami importowymi drogowymi,

Odprawy importowe drogowe z racji bliskiej lokalizacji lotniska wykonywane są na al.Krakowskiej 106.W miejscu tym znajduję się duży parking i możliwości logistyczne dla przyjmowania dużych pojazdów ciężarowych.

We wspomnianym Oddziale Celnym zgłaszamy przesyłki drogowe jak i lotnicze dla naszych klientów tak w procedurze dopuszczenia do obrotu – import ,jak i eksportu. Miejsce to jest godne polecenia na odprawy eksportowe ze względu na fakt iż znajduję się tu dział legalizacji świadectw pochodzenia, co w przypadku odpraw eksportowych bardzo nam ułatwia i przyspiesza odprawę celną do krajów, które wymagają np.. dokumentów przewozowych ATR.

Poniżej dane oddziału celnego.

Oddział Celny IV w Warszawie, al. Krakowska 106, tel. 22 3320740 – przesyłki Cargo lotnicze oraz drogowe obsługiwane przez magazyn firmy Cargo Airnet Service.

Do zgłoszenia celnego o objęcie towarów procedurą dopuszczenia do obrotu należy dołączyć:

  • fakturę, na podstawie której zgłaszana jest wartość towarów,
  • w przypadku braku faktury lub jeżeli faktura nie spełnia roli specyfikacji – specyfikację towarów lub listę towarową,
  • dokumenty wymagane w celu zastosowania preferencyjnych uzgodnień taryfowych lub innych środków uchylających zasady prawne mające zastosowanie do zgłaszanych towarów,
  • certyfikat wystawiony przez producenta lub uprawnioną do tego placówkę badawczą, zawierający skład chemiczny i surowcowy towaru oraz informacje wymagane uwagami do poszczególnych działów taryfy celnej, jeżeli dokument taki jest niezbędny dla ustalenia klasyfikacji towarowej towaru,
  •  inne dokumenty, jeżeli są wymagane na podstawie przepisów odrębnych – dla przykładu certyfikaty CE dla produktów które takie certyfikaty wymagają, dokumenty weterynaryjne w przypadku importu żywych zwierząt i tym podobne,
  • w przypadku zgłoszenia celnego przez agencje celną wymagamy podpisania upoważnienia upoważnienie Urząd Celny, oraz załączenia w kserokopiach dokumentów założycielskich firmy.

Faktura dołączana do zgłoszenia celnego powinna zawierać w szczególności:
– nazwę i adres kontrahenta,
– nazwę i adres nabywcy,
– numer faktury
– miejsce i datę wystawienia,
– rodzaj i ilość towarów oraz ich wartość wyrażoną w walucie wymienialnej, w walucie polskiej albo walucie obcej niebędącej walutą wymienialną,
– warunki dostawy (wg. INCOTERMS 2000),
– inne dane, jeżeli są wymagane na podstawie przepisów odrębnych.